Polityka sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE §1

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy SnobDog – Patrycja Bułakowska z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym, ul. Kaliska 74, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 6652942010, REGON: 361614857. Określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług , a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 
 1. Umowa kupna jest zawierana w języku polskim, angielskim, rosyjskim i jest zgodna z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 
 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego SnobDog, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego SnobDog lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego SnobDog do celów innych niż jego przeznaczenie.


DEFINICJE § 2
 
 1. Cena – całkowita wartość pojedynczego produktu zawierającego podatek VAT.
 2. Cena całkowita – cena z podatkiem VAT stanowiąca ostateczną wartość sumy zakupionych produktów przez Klienta wraz z kosztami wysyłki. Cena całkowita jest podawana każdorazowo Klientowi w okresie poprzedzającym finalizację zamówienia produktów.
 3. Czas realizacji zamówienia – okres czasu liczony od momentu złożenia zamówienia produktu do chwili jego wysłania do Klienta. W zależności od charakteru zamówionych produktów czas realizacji zamówienia trwać będzie od 1 dnia do 7 dni roboczych. Klient o czasie realizacji zamówienia każdorazowo jest informowany przez Sprzedawcę.
 4. Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 5. Klient - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszt wysyłki – koszt opakowania i przesłania Klientowi zamówionego produktu, zawierający w sobie podatek VAT. Koszt jest zmienny w zależności od wagi produktu sposobu dostarczenia (firma kurierska, przesyłka pocztowa), i miejsca odbioru (w Polsce, poza granicami Polski). W przypadku dokonania przez Klienta zamówienia na kwotę powyżej 1.500 zł brutto koszty przesyłki obciążają Sprzedawcę.
 7. Prawa autorskie – zastrzeżone przez Sprzedawcę prawa własności intelektualnej i przemysłowej związane zarówno z produktami „SnobDog” jak i z samą marką „SnobDog”.
 8. Produkty – oznaczają zespół wszystkich produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 9. Produkty SnobDog – oznaczają wyodrębnioną grupę produktów firmowych, sygnowanych marką „SnobDog” tworzonych osobiście przez firmę SnobDog na zamówienie Klienta.
 10. Rabat – oznacza procentową obniżkę ceny produktu.
 11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 
 12. Sprzedawca - Sklep Internetowy SnobDog – Patrycja Bułakowska z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym, ul. Kaliska 74, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 6652942010, REGON: 361614857.
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CENY PRODUKTÓW §3
 1. Chcąc złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym SnobDog należy złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej snobdog.eu
 
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 
 
 1. Potwierdzenie ceny, oraz warunków zakupu nastąpi na piśmie (za zgodą Klienta w formie e-mailowej, w razie braku zgody - na papierze do przekazywanemu klientowi produktu). Potwierdzenie warunków zakupu zawiera cenę każdego pojedynczego produktu, a także ceny całkowitej zamówienia.

 
 1. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient określa:
sposób dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji dostarczenia,
sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
 
 1. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:
 
a. informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
b. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
c. w przypadku braku zainteresowania otrzymaniem faktury Klient informuje Sprzedającego o wspomnianym fakcie poprzez wybranie opcji na stronie internetowej „paragon”.

6. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o cenie całkowitej za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i płatności.

7. Złożenie zamówienia następuje poprzez użycie pola „Potwierdzam zakup i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.


8. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
a) anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
b) dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
c) anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
Klient każdorazowo zobowiązany jest potwierdzić uzyskane informacje i ponownie wyrazić zgodę na zakup zmodyfikowanej ilości produktów, lub na dostarczenie w terminie późniejszym części zamówienia.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w danych kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.
12. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego SnobDog stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

13. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego SnobDog: 
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w formularzu przed złożeniem zamówienia przez Klienta.PŁATNOŚCI §4

1. Dostępne płatności to:
• przelew na konto, który powinien zawierać dane identyfikujące Sprzedającego, które są zamieszczone bezpośrednio poniżej treści niniejszego Regulaminu.
• w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kupującego oraz wpisać numer zamówienia.
2. Istnieje możliwość dokonania płatności osobiście w siedzibie sprzedawcy, lub za pobraniem.
3. Sposób dokonania płatności przez klienta jest każdorazowo i indywidualnie ustalany.


SPRZEDAŻ §5
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.


4. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta


5. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania jej Klientowi przez przewoźnika.


PŁATNOŚCI §6
1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
1.Przelew na rachunek bankowy Sklepu, który powinien zawierać dane identyfikujące Sprzedającego, które są zamieszczone bezpośrednio poniżej treści niniejszego Regulaminu. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kupującego oraz wpisać numer zamówienia
3. przelewem przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Paypal,
4. gotówką przy odbiorze osobistym
5. termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

5. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży wraz z regulaminem zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

7. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

KOSZTY I SPOSÓB WYSYŁKI ZAGRANICZNEJ §7
Wysyłki zagraniczne rozpatrywane są indywidualnie i realizowane są po wcześniejszej wpłacie na konto Sprzedającego całej sumy, wraz z kosztami wysyłki.

PRODUKTY SnobDog §8
Produkty SnobDog tworzone są przez firmę SnobDog, sygnowane marką „SnobDog” w oparciu o indywidualne zamówienie Klienta i obejmują następujący asortyment:
a. legowiska,
b. smycze,
c. obroże,
d. szelki,
e. maty,
f. poduszki.


ODBIÓR PRZESYŁKI §9
 1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać produkt bez wad fizycznych. Kupujący powinien zwrócić uwagę na stan paczki/produktu przy jej odbiorze, a w szczególności należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona np. mechanicznie, czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (naruszona taśma). 
Jeśli Kupujący stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia, to powinien w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, to należy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikającego z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Kupującego.

REZYGNACJA Z ZAMÓWNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY §10

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2014.827 ), Kupujący posiada możliwość zrezygnowania z dokonanego zakupu w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyn. Produkt musi zostać zwrócony w stanie nie zmienionym (nie może być używany do codziennej eksploatacji – a jedynie do zapoznania się z jego cechami, nie może być zniszczony). W przypadku ciągłego użytkowania produktu jego wartość ulega obniżenia w stosunku do stopnia jego wyeksploatowania, co spowoduje, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo do stosunkowego obniżenia wysokości zwrotu gotówki. Termin 14-dniowy liczy się od dnia otrzymania produktu. Wraz z odsyłanymi produktami należy przesłać protokół – oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W takim oświadczeniu należy wpisać dane osobowe i adresowe nabywcy, dane dotyczące zwracanej przesyłki (zawartość, ilość cena itd.) i poświadczyć własnoręcznym podpisem oraz załączyć paragon. Zwrot towaru w stanie nie zmienionym (towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrot pieniędzy, za zwrócone zamówienie nastąpi w terminie 14 dni, od daty otrzymania produktu przez sprzedającego na rachunek bankowy podany przez klienta.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do produktów SnobDog, gdyż są to produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 201 4 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

DANE OSOBOWE §11
 
 1. Dane osobowe Klientów mają zapewnioną ochronę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE §12
 
 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich.
 2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem
 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,
3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.
 
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2014.827 ). Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.02. 2015 roku.Dane sklepu internetowego:
SnobDog – Patrycja Bułakowska z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym, ul. Kaliska 74
62-541 Budzisław Kościelny
NIP: 6652942010
REGON: 361614857
Numer rachunku bankowego: 04 1050 1504 1000 0092 1127 8693
Telefon: +48 570 133 170